Navn og hjemsted

§1. stk. 1: Foreningen Rosen er selvstændig, selvejende institution.

stk. 2: Foreningens navn er Foreningen Rosen

stk. 3: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Formål

§2. Foreningen Rosen har til formål
at yde hjælp til nødlidte og undertrykte befolkningsgrupper i ind- og udland,
at bidrage til at øge samfundets bevidsthed omkring social ansvarlighed, solidaritet, og hjælpearbejde,
at øge den socioøkonomiske velstand samt beskyttelse af universelle menneskelige behov samt udbrede forståelsen og accept af denne,
at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst, uddannelses- og udviklingsmuligheder i og udenfor Danmark samt
at virke oplysende  om nødens og urolighedens årsager og mobilisere folkelig handlekraft til at ændre disse forhold.

Medlemmer

§3.
stk. 1: Som medlem af Foreningen Rosen kan optages enkeltpersoner, institutioner, selskaber, firmaer, foreninger m.v.

stk. 2: Kun medlemmer af Foreningen Rosen kan indgå i bestyrelsen eller udvalg og indtage ledende funktioner i Foreningen Rosens arbejde.

Aktiviteter

§4
Foreningen Rosen har følgende aktiviteter:
stk. 1: Støtte og hjælpeaktiviteter
Hjælpe nødlidte igennem bl.a. hjælp til selvhjælp og direkte humanitært hjælp.
Foreningen Rosen kan igangsætte aktiviteter både i ind- og udland.
Foreningen Rosen kan deltage i samarbejde med andre nødhjælpsforeninger og organisationer.

stk. 2: Sociale aktiviteter
Foreningen Rosen kan arrangere sociale aktiviteter, som eksempelvis, fælles spisning, boder med salg, sports- og kulturelle aktiviteter mv. for at virke oplysende om Foreningen Rosens formål samt øge indsamling og indtægt til foreningens aktiviteter.

stk. 3: Uddannelses aktiviteter
Foreningen Rosen kan støtte skole- og uddannelses institutioner både i ind- og udlandet, for at forbedre uddannelsesmulighederne for de mennesker. 
Foreningen kan selv oprette og drive uddannelses institutioner alene, eller i samarbejde med andre. Ydermere kan foreningen støtte studerende med eksempelvis legater, gaver og andre former for støtte på alle uddannelsesniveauer i ind- og udlandet.
Foreningen kan oprette kurser og andre aktiviteter som kan bidrage til Foreningen Rosens formål.

stk. 4: Sundhedsmæssige aktiviteter
Foreningen kan i ind- og udlandet yde hjælp i sundhedsområdet igennem uddannelse, medicinsk nødhjælp, kirurgi og behandlinger. I denne sammenhæng, kan Foreningen Rosen samtidig hjælpe pårørende med kost og logi og evt. andre behov disse måtte have.
Foreningen Rosen kan deltage i nødhjælpsarbejder i katastroferamte områder.

stk. 5: Miljømæssige aktiviteter
Foreningen Rosen kan deltage i og påbegynde aktiviteter, der er med til at hindre miljøforurening og medvirker til at opretholde naturens balance. Yderligere kan Foreningen Rosen støtte forskning, projekter og andre aktiviteter, som har til formål at beskytte miljøet og forhindre miljøskader.

stk. 6: Indsamling samt øget indtægt
Foreningen Rosen kan iværksætte alle former for sociale, sundheds, miljø og- kommercielle aktiviteter med det for øje at øge Foreningen Rosens indsamlings og indtægtsmuligheder.

stk. 7: Foreningen Rosen kan modtage støtte i form af monetære hjælp, fødevarer samt "nonfood" som kan omsættes til kontanter igennem videresalg. Midlerne bruges til at nå Rosens mål.

stk. 8: Foreningen Rosen kan eje ejendommen og grunde som kan videresælges, lejes eller forpagtes.

stk. 9: Foreningen Rosen kan benytte frivillige hjælpere fra ind- og udland til at igangsætte og udføre de ovenfor nævnte aktiviteter.

Økonomiske grundlag

§5
stk. 1: Foreningen Rosens økonomisk grundlag skabes gennem medlemskontingent, indsamlinger, gaver, sponsorater, bevillinger fra fonde og puljer m.v.

stk. 2:Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen, med godkendelse på den efterfølgende generalforsamling, gældende for et år ad gangen. Såfremt et medlem ikke betaler kontingent senest 3 måneder efter opkrævning, kan medlemmet slettes af medlemslisten.

Generalforsamling

§6
Generalforsamlingen er Foreningen Rosens højeste myndighed.
stk 1: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

stk. 2: Stemmeret på generalforsamling har enhver, som har været medlem af Foreningen Rosen mindst 6 mdr.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen, således at en fremmødt højst kan have en stemme.

stk. 3: Senest 2 uger forinden indkalder bestyrelsen til generalforsamling ved annoncering på foreningens hjemmeside, i medlemsblad, pr. brev eller e-mail.

stk. 4: Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt bestyrelsens forslag til generalforsamlingen.

stk. 5: Forslag til generalforsamlingen, herunder opstillede kandidater til bestyrelsen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

stk. 6: Bestyrelsen afgør, hvor generalforsamlingen afholdes.

stk. 7: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for detforløbne regnskabsår, herunder forelæggelse af det reviderede regnskab.
3. Godkendelse af kontingent for det kommende år.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Behandling af forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
7. Eventuelt.

stk. 8: Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af formanden eller et flertal af bestyrelsen eller såfremt 2/3  dele af de stemmeberettigede medlemmer af Foreningen Rosen ønsker dette.
Indkaldelsesmåde og - frister samt afstemningsregler for en ekstraordinær generalforsamling følger de samme regler, som for en ordinær generalforsamling, dog således, at forslagsstillernes forslag til en ekstraordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde samtidig med, at begæring herom fremsættes.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at begæring derom er fremsat.

Bestyrelsen og ansvar

§7
Bestyrelsen udpeges på generalforsamling og består af medlemmer.
stk. 1: De 5 valgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen på generalforsamling således, at der er højst 3 på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

stk. 2: Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv.

stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede herunder formanden eller næstformanden. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

stk. 4: Bestyrelsen arbejder ulønnet.

stk. 5: Bestyrelsen har bemyndigelse til at ansætte og afskedige medarbejdere. 

stk. 6: Bestyrelsesmedlemmer er ikke personligt ansvarlig for de økonomiske konsekvenser og beslutninger der bliver truffet. Dog tegnes der en bestyrelsesansvarsforsikring. 

Ændring af vedtægter og opløsning

§8
stk. 1: Ændring af Foreningen Rosens vedtægter kan vedtages på generalforsamlingen, når ændringsforslaget er opført på dagsordenen og mindst 2/3 af de fremmødte.

stk. 2: Forslag om Forening Rosens opløsning skal behandles på to med mindst et års mellemrum afholdte generalforsamlinger. Forslaget om opløsning kan kun vedtages, når det på begge generalforsamlinger har opnået 3/4 majoritet af de fremmødte.

stk. 3: I tilfælde af likvidation eller opløsning af foreningen tilfalder likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning en anden velgørende forening, der har det samme formål som foreningen. 

Tegningsregler

§9
Foreningen Rosen forpligtes og tegnes ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem i forening eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. 

Årsrapport, revision og overskud

§10
stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægternes regler herom en årsrapport. 

stk. 2: Årsrapporten revideres af mindst en revisor. Revisionen vælges på generalforsamlingen. 

stk. 3: Et evt. overskud anvendes til at opnå Rosens formål og aktiviteter.

Således vedtaget på Generalforsamling den 12. juni 2015